مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین- دوماهنامه خرداد و تیر
جلد دو ماهنامه خردادوتیر1394

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها
 
نشانی مطلب در وبگاه مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین:
http://journal.qums.ac.ir/find.php?item=1.68.42.fa
برگشت به اصل مطلب