مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین- آرشیو مجله و مقالات
آرشیو

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها
نشانی مطلب در وبگاه مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین:
http://journal.qums.ac.ir/find.php?item=1.43.41.fa
برگشت به اصل مطلب