مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین- بانک ها و نمایه ها
بانک ها و نمایه ها

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۸ | 

مجله علمی - پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی قزوین در پایگاه های زیر نمایه شده است:

Google scholar  

DOAJ

SID
ISC

Emro
Magiran

RICeST
Ulrichsweb

Drji

Barakatkns
SIS

       Scientific World Index  
       Worldcat 
        
ROAD 
نشانی مطلب در وبگاه مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین:
http://journal.qums.ac.ir/find.php?item=1.110.87.fa
برگشت به اصل مطلب