Journal archive for Google Scholar Robot!

The Journal of Qazvin University of Medical Sciences

مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوینVolume 2, Number 1 (1998-5)


گزارش یک مورد فاسیولازیس در بیمارستان بوعلی سینا قزوین
گزارش یک مورد فاسیولازیس در بیمارستان بوعلی سینا قزوین
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نقش گزیلوکائین در درمان وزوز گوش و گزارش 36 بیمار
نقش گزیلوکائین در درمان وزوز گوش و گزارش 36 بیمار
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

هپاتیت ویروسی در کودکان
هپاتیت ویروسی در کودکان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

شیوع پوسیدگی دندان در دانش آموزان 6 ساله شهر قزوین (سال 1375)
شیوع پوسیدگی دندان در دانش آموزان 6 ساله شهر قزوین (سال 1375)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

آگاهی، نگرش و عملکرد زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی – درمانی قزوین نسبت به آی یو دی
آگاهی، نگرش و عملکرد زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی – درمانی قزوین نسبت به آی یو دی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تأثیر حرکت درمانی بر افسردگی بیماران بستری در مرکز روانپزشکی رازی در سال 1375
تأثیر حرکت درمانی بر افسردگی بیماران بستری در مرکز روانپزشکی رازی در سال 1375
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی ایکتر و برخی از ویژگی های آن در بیمارستان های قدس و کوثر
بررسی ایکتر و برخی از ویژگی های آن در بیمارستان های قدس و کوثر
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مقایسه تأثیر روش های دارویی و غیردارویی در پیشگیری از سردرد بیماران میگرنی
مقایسه تأثیر روش های دارویی و غیردارویی در پیشگیری از سردرد بیماران میگرنی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

کاربرد مدل لجیت در ارزیابی علایم نوروتیک در کودکان 3 تا 6 ساله شهر ری (سال 1374)
کاربرد مدل لجیت در ارزیابی علایم نوروتیک در کودکان 3 تا 6 ساله شهر ری (سال 1374)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی بهره هوشی دانش آموزان سال دوم دبستان های شهر قزوین و رابطه آن با ازدواج خویشاوندی والدین
بررسی بهره هوشی دانش آموزان سال دوم دبستان های شهر قزوین و رابطه آن با ازدواج خویشاوندی والدین
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles