Journal archive for Google Scholar Robot!

The Journal of Qazvin University of Medical Sciences

مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوینVolume 1, Number 4 (1998-2)


B.B.B روشی نو در بستری کردن نوزادان
B.B.B روشی نو در بستری کردن نوزادان
| [PDF-FA] | [XML] |

ترمیم ضایعات طحال
ترمیم ضایعات طحال
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی رضایت مراجعه کنندگان از خدمات کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی قزوین
بررسی رضایت مراجعه کنندگان از خدمات کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی قزوین
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارزیابی سر و صدا در کارخانه نخ البرز و بررسی میزان آستانه شنوایی کارگران
ارزیابی سر و صدا در کارخانه نخ البرز و بررسی میزان آستانه شنوایی کارگران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی حاملگی های ناخواسته در زنان ساکن شهر و حومه مراجعه کننده به مرکز آموزشی ـ درمانی کوثر قزوین (1373)
بررسی حاملگی های ناخواسته در زنان ساکن شهر و حومه مراجعه کننده به مرکز آموزشی ـ درمانی کوثر قزوین (1373)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

میزان کلونیزاسیون زنان حامله و نوزادان به دنیاآمده آنها با استرپتوکوک گروه B در بیمارستان کوثر شهرستان قزوین (1374)
میزان کلونیزاسیون زنان حامله و نوزادان به دنیاآمده آنها با استرپتوکوک گروه B در بیمارستان کوثر شهرستان قزوین (1374)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

شیوع بیماری عروق کرونر در افراد بالای 30 سال کوی فرهنگ شهر زنجان (1375)
شیوع بیماری عروق کرونر در افراد بالای 30 سال کوی فرهنگ شهر زنجان (1375)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

آگاهی و نگرش مادران کودکان مبتلا به اسهال درباره مصرف مایع درمانی خوراکی اسهال در منطقه راه آهن قزوین (1376)
آگاهی و نگرش مادران کودکان مبتلا به اسهال درباره مصرف مایع درمانی خوراکی اسهال در منطقه راه آهن قزوین (1376)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

عوامل خطر افسردگی زنان در شهرک مسکونی الوند و صنعتی قزوین (1374)
عوامل خطر افسردگی زنان در شهرک مسکونی الوند و صنعتی قزوین (1374)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تعیین استاندارد آنالیزهای سفالومتریک در کودکان 9 تا 11 ساله دارای اکلوژن نرمال در مدارس شهر قزوین (1375)
تعیین استاندارد آنالیزهای سفالومتریک در کودکان 9 تا 11 ساله دارای اکلوژن نرمال در مدارس شهر قزوین (1375)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles