Journal archive for Google Scholar Robot!

The Journal of Qazvin University of Medical Sciences

مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوینVolume 3, Number 1 (1999-5)


عفونت زخم های سوختگی و میزان حساسیت به داروهای ضدمیکروبی
عفونت زخم های سوختگی و میزان حساسیت به داروهای ضدمیکروبی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ادراک ، عملکرد و اعتقاد مردم در مورد پیشگیری و کنترل مالاریا
ادراک ، عملکرد و اعتقاد مردم در مورد پیشگیری و کنترل مالاریا
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی نظرات دانشجویان پزشکی مقطع بالینی دانشگاه علوم پزشکی قزوین
بررسی نظرات دانشجویان پزشکی مقطع بالینی دانشگاه علوم پزشکی قزوین
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

شیوع آنمی فقر آهن در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی-درمانی شهر قزوین
شیوع آنمی فقر آهن در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی-درمانی شهر قزوین
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

قد ، وزن و دور سر کودکان صفر تا 5 ساله روستایی قزوین
قد ، وزن و دور سر کودکان صفر تا 5 ساله روستایی قزوین
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

توزیع دما و عمق موثر انجماد در بافت‌های بیولوپیکی در جراحی سرمایشی
توزیع دما و عمق موثر انجماد در بافت‌های بیولوپیکی در جراحی سرمایشی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اثرات یکساله استفاده از نورپلنت در قزوین
اثرات یکساله استفاده از نورپلنت در قزوین
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

سقط های عفونی در بیمارستان میرزاکوچک خان تهران
سقط های عفونی در بیمارستان میرزاکوچک خان تهران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

شیوع پرفشاری خون در افراد بالای 20 سال شهر قزوین
شیوع پرفشاری خون در افراد بالای 20 سال شهر قزوین
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

استانداردهای سفالومتریک نسج نرم کودکان 9 تا 11 ساله قزوین
استانداردهای سفالومتریک نسج نرم کودکان 9 تا 11 ساله قزوین
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تأثیر نحوه خروج جفت بر میزان خونریزی حین سزارین
تأثیر نحوه خروج جفت بر میزان خونریزی حین سزارین
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles