یکی از شماره‌های زیر را برای مشاهده مقالات انتخاب کنید.
سال 1399
Export Journal XML Articles RSS دوره 24 - شماره 2 (خرداد و تیر 3-1399 - شماره پیاپی : 109) - 9 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 24 - شماره 1 (فروردین و اردیبهشت 1-1399 - شماره پیاپی : 108) - 8 مقاله

سال 1398
Export Journal XML Articles RSS دوره 23 - شماره 6 (بهمن و اسفند 11-1398 - شماره پیاپی : 107) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 23 - شماره 5 ( آذر و دی 9-1398 - شماره پیاپی : 106) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 23 - شماره 4 (مهر و آبان 7-1398 - شماره پیاپی : 105) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 23 - شماره 3 (مرداد و شهریور 5-1398 - شماره پیاپی : 104) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 23 - شماره 2 (خرداد و تیر 3-1398 - شماره پیاپی : 103) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 23 - شماره 1 (فروردین و اردیبهشت 1-1398 - شماره پیاپی : 102) - 8 مقاله

سال 1397
Export Journal XML Articles RSS دوره 22 - شماره 6 (بهمن و اسفند 11-1397 - شماره پیاپی : 101) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 22 - شماره 5 (آذر و دی 9-1397 - شماره پیاپی : 100) - 10 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 22 - شماره 4 (مهر و آبان 7-1397 - شماره پیاپی : 99) - 10 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 22 - شماره 3 (مرداد و شهریور 5-1397 - شماره پیاپی : 98) - 10 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 22 - شماره 2 (خرداد و تیر 3-1397 - شماره پیاپی : 97) - 10 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 22 - شماره 1 (فروردین و اردیبهشت 1-1397 - شماره پیاپی : 96) - 10 مقاله

سال 1396
Export Journal XML Articles RSS دوره 21 - شماره 6 (بهمن و اسفند 11-1396 - شماره پیاپی : 95) - 10 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 21 - شماره 5 (آذر و دی 9-1396 - شماره پیاپی : 94) - 9 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 21 - شماره 4 (مهر و آبان 7-1396 - شماره پیاپی : 93) - 10 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 21 - شماره 3 (مرداد و شهریور 5-1396 - شماره پیاپی : 92) - 10 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 21 - شماره 2 (خرداد و تیر 3-1396 - شماره پیاپی : 91) - 10 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 21 - شماره 1 (فروردین و اردیبهشت 1-1396 - شماره پیاپی : 90) - 10 مقاله

سال 1395
Export Journal XML Articles RSS دوره 20 - شماره 6 (بهمن و اسفند 11-1395 - شماره پیاپی : 89) - 9 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 20 - شماره 5 (آذر و دی 9-1395 - شماره پیاپی : 88) - 10 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 20 - شماره 4 ( مهر و آبان 7-1395 - شماره پیاپی : 87) - 10 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 20 - شماره 3 (مرداد و شهریور 5-1395 - شماره پیاپی : 86) - 9 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 20 - شماره 2 (خرداد و تیر 3-1395 - شماره پیاپی : 85) - 10 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 20 - شماره 1 (فروردین و اردیبهشت 1-1395 - شماره پیاپی : 84) - 10 مقاله

سال 1394
Export Journal XML Articles RSS دوره 19 - شماره 6 (بهمن و اسفند 11-1394 - شماره پیاپی : 83) - 11 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 19 - شماره 5 (آذر و دی 9-1394 - شماره پیاپی : 82) - 10 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 19 - شماره 4 (مهر وآبان 7-1394 - شماره پیاپی : 81) - 10 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 19 - شماره 3 (مرداد و شهریور 5-1394 - شماره پیاپی : 80) - 10 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 19 - شماره 2 (خردادو تیر 3-1394 - شماره پیاپی : 79) - 10 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 19 - شماره 1 ( فروردین و اردیبهشت 1-1394 - شماره پیاپی : 78) - 10 مقاله

سال 1393
Export Journal XML Articles RSS دوره 18 - شماره 6 ( دو ماهنامه بهمن و اسفند 11-1393 - شماره پیاپی : 77) - 10 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 18 - شماره 5 (دو ماهنامه آذر و دی 9-1393 - شماره پیاپی : 76) - 10 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 18 - شماره 4 ( دو ماهنامه مهر و آبان 7-1393 - شماره پیاپی : 75) - 10 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 18 - شماره 3 (دوماهنامه مردادو شهریور 5-1393 - شماره پیاپی : 74) - 10 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 18 - شماره 2 ( دو ماهنامه خرداد و تیر 3-1393 - شماره پیاپی : 73) - 10 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 18 - شماره 1 (دو ماهنامه فروردین و اردیبهشت 1-1393 - شماره پیاپی : 72) - 10 مقاله

سال 1392
Export Journal XML Articles RSS دوره 17 - شماره 6 ( دو ماهنامه بهمن و اسفند 11-1392 - شماره پیاپی : 71) - 10 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 17 - شماره 5 ( دو ماهنامه آذر و دی 9-1392 - شماره پیاپی : 70) - 10 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 17 - شماره 4 ( دو ماهنامه مهر و آبان 7-1392 - شماره پیاپی : 69) - 10 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 17 - شماره 3 (دو ماهنامه مرداد - شهریور ماه 5-1392 - شماره پیاپی : 68) - 9 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 17 - شماره 2 (دوماهنامه خرداد-تیر 3-1392 - شماره پیاپی : 67) - 13 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 17 - شماره 1 (دو ماهنامه فروردین - اردیبهشت 1-1392 - شماره پیاپی : 66) - 14 مقاله

سال 1391
Export Journal XML Articles RSS دوره 16 - شماره 4 ( زمستان 11-1391 - شماره پیاپی : 65) - 16 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 16 - شماره 3 (پاییز 7-1391 - شماره پیاپی : 64) - 14 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 16 - شماره 2 (تابستان 4-1391 - شماره پیاپی : 63) - 14 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 16 - شماره 1 (بهار 1-1391 - شماره پیاپی : 62) - 15 مقاله

سال 1390
Export Journal XML Articles RSS دوره 15 - شماره 4 ( زمستان 10-1390 - شماره پیاپی : 61) - 15 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 15 - شماره 3 (پاییز 7-1390 - شماره پیاپی : 60) - 14 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 15 - شماره 2 ( تابستان 4-1390 - شماره پیاپی : 59) - 13 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 15 - شماره 1 (بهار 1-1390 - شماره پیاپی : 58) - 13 مقاله

سال 1389
Export Journal XML Articles RSS دوره 14 - شماره 4 (زمستان 12-1389 - شماره پیاپی : 57) - 12 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 14 - شماره 3 (پاییز 7-1389 - شماره پیاپی : 56) - 12 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 14 - شماره 2 (تابستان 4-1389 - شماره پیاپی : 55) - 13 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 14 - شماره 1 (بهار 1-1389 - شماره پیاپی : 54) - 14 مقاله

سال 1388
Export Journal XML Articles RSS دوره 13 - شماره 4 (زمستان 11-1388 - شماره پیاپی : 53) - 14 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 13 - شماره 3 (پاییز 8-1388 - شماره پیاپی : 52) - 17 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 13 - شماره 2 (تابستان 5-1388 - شماره پیاپی : 52) - 16 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 13 - شماره 1 (بهار 2-1388 - شماره پیاپی : 50) - 14 مقاله

سال 1387
Export Journal XML Articles RSS دوره 12 - شماره 4 (زمستان 11-1387 - شماره پیاپی : 49) - 14 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 12 - شماره 3 (پاییز 8-1387 - شماره پیاپی : 48) - 17 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 12 - شماره 2 (تابستان 5-1387 - شماره پیاپی : 47) - 16 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 12 - شماره 1 (بهار 2-1387 - شماره پیاپی : 46) - 15 مقاله

سال 1386
Export Journal XML Articles RSS دوره 11 - شماره 4 (زمستان 11-1386 - شماره پیاپی : 45) - 17 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 11 - شماره 3 (پاییز 8-1386 - شماره پیاپی : 44) - 15 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 11 - شماره 2 (تابستان 5-1386 - شماره پیاپی : 43) - 15 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 11 - شماره 1 (بهار 2-1386 - شماره پیاپی : 42) - 15 مقاله

سال 1385
Export Journal XML Articles RSS دوره 10 - شماره 4 (زمستان 10-1385 - شماره پیاپی : 41) - 17 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 10 - شماره 3 (پاییز 8-1385 - شماره پیاپی : 40) - 19 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 10 - شماره 2 (تابستان 5-1385 - شماره پیاپی : 39) - 17 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 10 - شماره 1 (بهار 2-1385 - شماره پیاپی : 38) - 21 مقاله

سال 1384
Export Journal XML Articles RSS دوره 9 - شماره 4 (زمستان 10-1384 - شماره پیاپی : 37) - 19 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 9 - شماره 3 (پاييز 8-1384 - شماره پیاپی : 36) - 18 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 9 - شماره 2 (تابستان 5-1384 - شماره پیاپی : 35) - 17 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 9 - شماره 1 (بهار 2-1384 - شماره پیاپی : 34) - 13 مقاله

سال 1383
Export Journal XML Articles RSS دوره 8 - شماره 4 (زمستان 10-1383 - شماره پیاپی : 33) - 18 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 8 - شماره 3 (پاييز 8-1383 - شماره پیاپی : 32) - 15 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 8 - شماره 2 (تابستان 5-1383 - شماره پیاپی : 31) - 16 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 8 - شماره 1 (بهار 2-1383 - شماره پیاپی : 30) - 12 مقاله

سال 1382
Export Journal XML Articles RSS دوره 7 - شماره 5 (زمستان 11-1382 - شماره پیاپی : 29) - 15 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 7 - شماره 4 (پاییز 8-1382 - شماره پیاپی : 28) - 18 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 7 - شماره 3 (پاییز 7-1382 - شماره پیاپی : 27) - 15 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 7 - شماره 2 (تابستان 5-1382 - شماره پیاپی : 26) - 20 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 7 - شماره 1 (بهار 2-1382 - شماره پیاپی : 25) - 15 مقاله

سال 1381
Export Journal XML Articles RSS دوره 6 - شماره 4 (زمستان 10-1381 - شماره پیاپی : 24) - 14 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 6 - شماره 3 (پاييز 8-1381 - شماره پیاپی : 23) - 14 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 6 - شماره 2 (تابستان 5-1381 - شماره پیاپی : 22) - 14 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 6 - شماره 1 (بهار 7-1381 - شماره پیاپی : 21) - 13 مقاله

سال 1380
Export Journal XML Articles RSS دوره 5 - شماره 4 (زمستان 11-1380 - شماره پیاپی : 20) - 15 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 5 - شماره 3 (پاييز 8-1380 - شماره پیاپی : 19) - 13 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 5 - شماره 2 (تابستان 5-1380 - شماره پیاپی : 18) - 14 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 5 - شماره 1 (بهار 2-1380 - شماره پیاپی : 17) - 15 مقاله

سال 1379
Export Journal XML Articles RSS دوره 4 - شماره 4 (زمستان 11-1379 - شماره پیاپی : 16) - 13 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 4 - شماره 3 (پاييز 8-1379 - شماره پیاپی : 15) - 14 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 4 - شماره 2 (تابستان 4-1379 - شماره پیاپی : 14) - 16 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 4 - شماره 1 (بهار 2-1379 - شماره پیاپی : 13) - 14 مقاله

سال 1378
Export Journal XML Articles RSS دوره 3 - شماره 4 (زمستان 11-1378 - شماره پیاپی : 12) - 16 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 3 - شماره 3 (پاييز 8-1378 - شماره پیاپی : 11) - 15 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 3 - شماره 2 (تابستان 5-1378 - شماره پیاپی : 10) - 13 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 3 - شماره 1 (بهار 2-1378 - شماره پیاپی : 9) - 11 مقاله

سال 1377
Export Journal XML Articles RSS دوره 2 - شماره 4 (زمستان 11-1377 - شماره پیاپی : 8) - 10 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 2 - شماره 2 (تابستان و پاييز 7-1377 - شماره پیاپی : 6) - 12 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 2 - شماره 1 (بهار 2-1377 - شماره پیاپی : 5) - 10 مقاله

سال 1376
Export Journal XML Articles RSS دوره 1 - شماره 4 (زمستان 11-1376 - شماره پیاپی : 4) - 10 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 1 - شماره 3 (پاييز 8-1376 - شماره پیاپی : 3) - 10 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 1 - شماره 2 (تابستان 5-1376 - شماره پیاپی : 2) - 10 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 1 - شماره 1 (بهار 2-1376 - شماره پیاپی : 1) - 10 مقاله

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2020 All Rights Reserved | The Journal of Qazvin University of Medical Sciences

Designed & Developed by : Yektaweb