دوره 22، شماره 3 - ( مرداد و شهریور 1397 )                   جلد 22 شماره 3 صفحات 4-12 | برگشت به فهرست نسخه ها

DOI: 10.29252/qums.22.3.4


XML English Abstract Print


1- گروه علوم ورزشی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
2- گروه علوم ورزشی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه شیراز، شیراز، ایران ، daryanoosh@shirazu.ac.ir
چکیده:   (2231 مشاهده)
زمینه: پروتئین‌های PPAR-γ و PRDM16 نقش کلیدی در سوخت‌ و ساز بافت چربی و تبدیل بافت سفید به بافت چربی قهوه‌ای هستند. هنوز نقش فعالیت ورزشی بر این دو پروتئین مهم در بافت چربی زیرجلدی بررسی نشده است.
هدف: این مطالعه هدف بررسی تأثیر تمرین تداومی بر محتوای پروتئین‌های PPAR-γ و PRDM16 در بافت چربی موش‌های صحرایی نر اسپراگ­داولی دیابتی دارای اضافه ‌وزن انجام شد.
مواد و روش‌ها: در این مطالعه تجربی، 16 سر موش صحرایی نر 2 ماهه از نژاد اسپراگ­داولی با میانگین وزن 20±270 گرم انتخاب ‏و به روش تصادفی به 2 گروه؛ تمرین (8 سر) و کنترل (8 سر) تقسیم ‏شدند. گروه تمرینی 4 روز در هفته مطابق با برنامه تمرینی به ‏مدت 8 هفته به فعالیت ورزشی پرداختند؛ در حالی­ که گروه کنترل هیچ‌گونه برنامه تمرینی نداشتند. برای تجزیه ‌و تحلیل داده‌ها از آزمون تی مستقل استفاده‏ شد.
یافته‌ها: افزایش معناداری در محتوای پروتئین‌های PPAR-γ (0/004 =P) و PRDM16 (0/001 =P) در گروه‌ تمرین نسبت به کنترل مشاهده شد.
نتیجه‌گیری: با توجه به افزایش محتوای پروتئین‌های PPAR-γ و PRDM16 در بافت چربی به ­دنبال فعالیت ورزشی تداومی و نقش‌های مهم این دو پروتئین در سوخت ‌و ساز بافت چربی، فعالیت ورزشی هوازی می‌تواند یک مکانیسم مهم برای کاهش این بافت در افراد چاق و تبدیل بافت سفید به قهوه‌ای باشد.
واژه‌های کلیدی: بافت چربی، موش های صحرایی، ورزش، PPAR-γ، PRDM16
متن کامل [PDF 163 kb]   (784 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تربیت بدنی

فهرست منابع
1. Bornfeldt KE, Tabas I. Insulin resistance, hyperglycemia, and atherosclerosis. Cell Metab 2011; 14(5): 575-85. [DOI] [PubMed]
2. Warner A, Mittag J. Breaking BAT: can browning create a better white? J Endocrinol 2016; 228(1): R19-29. [DOI] [PubMed]
3. Zafrir B. Brown adipose tissue: research milestones of a potential player in human energy balance and obesity. Horm Metab Res 2013; 45(11): 774-85. doi: org/10.1055/s-0033-1348264. [PubMed]
4. Harms M, Seale P. Brown and beige fat: development, function and therapeutic potential. Nat Med 2013; 19(10): 1252-63. [DOI] [PubMed]
5. Seale P, Conroe HM, Estall J, Kajimura S, Frontini A, Ishibashi J, et al. Prdm16 determines the thermogenic program of subcutaneous white adipose tissue in mice. J Clinl Invest 2011; 121(1): 96-105. doi: org/10. 1172/JCI44271. [PubMed]
6. Kajimura S, Seale P, Kubota K, Lunsford E, Frangioni JV, Gygi SP, et al. Initiation of myoblast to brown fat switch by a PRDM16–C/EBP-β transcriptional complex. Nature 2009; 460(7259): 1154-8. doi: 10.1038/ nature08262. [PubMed]
7. Cohen P, Levy JD, Zhang Y, Frontini A, Kolodin DP, Svensson KJ, et al. Ablation of PRDM16 and beige adipose causes metabolic dysfunction and a subcutaneous to visceral fat switch. Cell 2014; 156(1-2): 304-16. [DOI] [PubMed]
8. Harms MJ, Lim HW, Ho Y, Shapira SN, Ishibashi J, Rajakumari S, et al. PRDM16 binds MED1 and controls chromatin architecture to determine a brown fat transcriptional program. Genes Dev 2015; 29(3): 298-307. doi: 10.1101/gad.252734. 114. [PubMed]
9. Lo KA, Sun L. Turning WAT into BAT: a review on regulators controlling the browning of white adipocytes. Biosci Rep 2013; 33(5): e00065. [DOI] [PubMed]
10. Koppen A, Kalkhoven E. Brown vs white adipocytes: the PPARγ coregulator story. FEBS Lett 2010; 584(15): 3250-9. [DOI] [PubMed]
11. Kajimura S, Spiegelman BM, Seale P. Brown and beige fat: physiological roles beyond heat generation. Cell Metab 2015; 22(4): 546-59. [DOI] [PubMed]
12. Porcari J, Bryant C, Comana F. Exercise physiology. FA Davis; 2015. 36-62.
13. Ringholm S, Grunnet Knudsen J, Leick L, Lundgaard A, Munk Nielsen M, Pilegaard H. PGC-1α is required for exercise-and exercise training-induced UCP1 up-regulation in mouse white adipose tissue. PloS One 2013; 8(5): e64123. [DOI] [PubMed]
14. Liu WX, Wang T, Zhou F, Wang Y, Xing JW, Zhang S, et al. Voluntary exercise prevents colonic inflammation in high-fat diet-induced obese mice by up-regulating PPAR-γ activity. Biochem Biophys Res Commun 2015; 459(3): 475-80. [DOI] [PubMed]
15. Pierre W, Gildas AJ, Ulrich MC, Modeste WN, Benoît NT, Albert K. Hypoglycemic and hypolipidemic effects of Bersama engleriana leaves in nicotinamide/ streptozotocin-induced type 2 diabetic rats. BMC Complement Altern Med 2012; 12: 264. [DOI] [PubMed]
16. Shirwaikar A, Rajendran K, Barik R. Effect of aqueous bark extract of Garuga pinnata Roxb. in streptozotocin-nicotinamide induced type-II diabetes mellitus. J Ethnopharmacol 2006; 107(2): 285-90. [DOI] [PubMed]
17. Burniston JG. Adaptation of the rat cardiac proteome in response to intensity‐controlled endurance exercise. Proteomics 2009; 9(1): 106-15. [DOI] [PubMed]
18. Haram PM, Kemi OJ, Lee SJ, Bendheim MØ, Al-Share QY, Waldum HL, et al. Aerobic interval training vs. continuous moderate exercise in the metabolic syndrome of rats artificially selected for low aerobic capacity. Cardiovasc Res 2009; 81(4): 723-32. doi: org/10.1093/cvr/cvn332. [PubMed]
19. Tjønna AE, Lee SJ, Rognmo Ø, Stølen TO, Bye A, Haram PM, et al. Aerobic interval training versus continuous moderate exercise as a treatment for the metabolic syndrome: a pilot study. Circulation 2008; 118(4): 346-54. [DOI] [PubMed]
20. Fatone C, Guescini M, Balducci S, Battistoni S, Settequattrini A, Pippi R, et al. Two weekly sessions of combined aerobic and resistance exercise are sufficient to provide beneficial effects in subjects with Type 2 diabetes mellitus and metabolic syndrome. J Endocrinol Invest 2010; 33(7): 489-95. doi: org/10.1007/BF03346630. [PubMed]
21. Petridou A, Tsalouhidou S, Tsalis G, Schulz T, Michna H, Mougios V. Long-term exercise increases the DNA binding activity of peroxisome proliferator–activated receptor γ in rat adipose tissue. Metabolism 2007; 56(8): 1029-36. [DOI] [PubMed]
22. Jeremic N, Chaturvedi P, Tyagi SC. Browning of white fat: novel insight into factors, mechanisms, and therapeutics. J Cell Physiol 2017; 232(1): 61-8. [DOI] [PubMed]