دوره 22، شماره 3 - ( مرداد و شهریور 1397 )                   جلد 22 شماره 3 صفحات 40-49 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Shahrokhi A, Elikaei N, Yekefallah L, Barikani A. Relationship between spiritual intelligence and perceived stress among critical care nurses. J Qazvin Univ Med Sci. 2018; 22 (3) :40-49
URL: http://journal.qums.ac.ir/article-1-2493-fa.html
شاهرخی اکرم، الیکایی نوشین، یکه فلاح لیلی، باریکانی آمنه. ارتباط استرس ادراک شده و هوش معنوی در پرستاران بخش های مراقبت ویژه. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین. 1397; 22 (3) :40-49

URL: http://journal.qums.ac.ir/article-1-2493-fa.html


1- گروه پرستاری مراقبت ویژه دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران
2- دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران ، nooshinelikaei@gmail.com
3- گروه پزشکی اجتماعی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران
چکیده:   (1652 مشاهده)
زمینه: هوش معنوی به­عنوان زیر بنای باورهای فرد، نقش اساسی در زمینه­های مختلف زندگی انسان به ویژه تأمین و ارتقای سلامت روانی دارد.
هدف: این مطالعه با هدف تعیین ارتباط هوش معنوی با استرس ادراک شده در پرستاران بخش‌های مراقبت ویژه بیمارستان‌های دانشگاهی شهر قزوین انجام شد.
مواد و روش‌ها: این مطالعه توصیفی- تحلیلی بر روی 115 نفر از پرستاران بخش­ های ویژه که با روش نمونه‌گیری غیرتصادفی سهمیه‌ای انتخاب شدند، صورت گرفت. گردآوری داده­ ها با سه پرسش ­نامه اطلاعات جمعیت­ شناختی، هوش معنوی کینگ و استرس ادراک ‌شده کوهن انجام گردید. داده­ ها با روش رگرسیون خطی و تعیین ضریب همبستگی داده‌ها تجزیه و تحلیل شد.
یافته‌ها: در این مطالعه 13 مرد و 102 زن شرکت کردند. میانگین نمره استرس ادراک ‌شده و میانگین نمره هوش معنوی به­ ترتیب 5/96±25/7 و 14/35±50/28  بود که در سطح متوسط بودند. بین هوش معنوی و زیرمقیاس‌های آن با استرس ادراک‌ شده، ارتباط معکوس و معنی ­دار (با ضریب همبستگی 0/243-r=  و 0/009=P) وجود داشت. این مطالعه نشان داد که هوش معنوی و سطح تحصیلات می­ توانند به­ عنوان متغیرهای پیش‌بین برای استرس ادراک‌ شده در نظر گرفته شوند (0/001>P).
نتیجه‌گیری: با توجه به ارتباط معنادار هوش معنوی با میزان استرس ادراک ‌شده و نقش پیش­بینی­ کنندگی هوش معنوی، یکی از راه کارهای مؤثر در کاهش سطح استرس می­ تواند سوق دادن توجه پرستاران به ­سوی هوش معنوی و تلاش در جهت ارتقای آن باشد.
متن کامل [PDF 197 kb]   (487 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: پرستاری و مامایی

فهرست منابع
1. Moghadam M, Rashidzadeh S, Shamsalizadeh N, Fallahi B. The impact of stress management training on the copping style and perceived stress in medical students. J Kurdistan Univ Med Sci 2014; 19(3): 52-60. [In Persian]
2. Fink, G. Stress: Concepts, Definition and History. Neuroscience and Biobehavioral Psychology, Elsevier, 2017. 1-9. doi: 10. 1016/B978-008045046-9.00076-0
3. KhodayariFard M, Parand A. Stress and ways to deal with it. 2nd ed. Tehran: Tehran University Publishers; 2012: 1-2.
4. Latifzadeh S, Zarea K. Occupational stress and its related factors in nurses working in intensive care units of educational hospitals in Ahwaz, Iran. J Nov Appl Sci 2015; 4(4): 483-7.
5. Parvin N, Kazemian A, Hassan poor A, Alavi A. Evaluation nurses, job stressors in Shahrekord hospitals affiliated to medical university in 2002. Mod Care J 2005; 2(3 and 4): 31-5. [In Persian]
6. Safaee Pour Zamanee M, Arefi M. The relation between coping styles and perceived stress in nurses of educational hospitals in Kermanshah University of medical science. J Clin Res Paramed Sci 2015; 4(1): 34-42. [In Persian]
7. Daneshpour A, Sarvghad S. The relation between metacognitive strategies with aggression and coping styles in Shiraz high school students. J Psychological Models and Methods 2011; 1(2): 25-43. [In Persian]
8. Abdollahi A, Abu Talib M, Yaacob SN, Ismail Z. Hardiness as a mediator between perceived stress and happiness in nurses. J Psychiatr Ment Health Nurs 2014; 21(9): 789-96. [DOI] [PubMed]
9. Masoudnia E. Impact of perceived vulnerability on student's coping strategies in stressful situations: an appraisal of health belief model. Iranian J Psychiatric Nursing 2015; 3(3): 63-75. [In Persian]
10. Hashemi T, Paymannia B. The relationship between (D) type of personality, and perceived stress with health behaviors in women with breast cancer. Iranian J Psychiatric Nursing 2014; 1(4): 36-44. [In Persian]
11. Baezzat F, Sharifzadeh H. Relationship between spiritual intelligence and emotional intelligence with job stress in university employees. Quarterly J Career Organization Counsel 2013; 4(13): 55-68. [In Persian]
12. Ghaleei A, Mohajeran B, Mahmoodzadeh M. The relationship among spiritual intelligence, mental health and job stress in nurses in Imam Khomeini hospital of Mahabad. Sci J Hamadan Nurs Midwifery Fac 2015; 23(4): 14-21. [In Persian]
13. Mahmoudirad G, Bagherian F. Effects of spiritual intelligence training on nurses' job stress. Quarterly J Nursing Management 2015; 4(1): 69-79. [In Persian]
14. Kaur D, Sambasivan M, Kumar N. Impact of emotional intelligence and spiritual intelligence on the caring behavior of nurses: a dimension-level exploratory study among public hospitals in Malaysia. Appl Nurs Res 2015; 28(4): 293-8. [DOI] [PubMed]
15. Keshavarzi S, Yousefi F. The relationship between emotional intelligence, spiritual intelligence and resilience. J Psychology 2012; 16(3): 299-318.
16. Rezaian A, Hadizadeh Moghadam A, Naeiji M J. Designing the model of patients' satisfaction in hospitals: Impact of medical staff's emotional intelligence, spiritual intelligence, and affectivity. J Hospital 2012; 10(3): 1-8.
17. Amirian ME, Fazilat-Pour M. Simple and multivariate relationships between spiritual intelligence with general health and happiness. J Relig Health 2016; 55(4): 1275-88. [DOI] [PubMed]
18. Khavari k, Abbasi R, Afshar A, Talebi M. Determining the relationship between spiritual intelligence and emotional responses of nurses working in Tehran University hospitals. Social Welfare Quarterly 2014; 14(53): 165-77. [In Persian]
19. Hosseinsabet F, Ataei H. The relationship between spiritual intelligence and patience and perceived stress in undergraduate students. J Res on Relig Health 2016; 2(1): 26-33. [In Persian]
20. Bayrami M, Movahedi Y, Movahedi M. The role of spiritual intelligence in perceived stress, anxiety and depression of Lorestan Medical University students (Iran). J Babol Univ Med Sci 2014; 16(1): 56-62. [In Persian]
21. Raghibi M, Gharehchahi M. An investigation of the relation between emotional and spiritual intelligence among well-adjusted and discordant couples. Sociology of Women 2013; 4(1): 123-40. [In Persian]
22. Raghib MS, Siadat SA, Hakimi nia B, Ahmadi SJ. King's Spiritual Intelligence Scale (SISRI-24) credit validation in students at Isfahan University. Scientific J Management System 2011; 17(1): 141-64.
23. Moghadam M, Rashidzadeh S, Shamsalizadeh N, Fallahi B. The impact of stress management training on the copping style and perceived stress in medical students. Scientific J kurdistan Univ Med Sci 2014; 19(3): 52-60. [In Persian]
24. Rahimi K, Hosseinsabet F, Sohrabi F. Effectiveness of Stress Management and Resiliency Training (SMART) on Perceived Stress and Attitude toward Drug Use among Addicted Men Prisoners. J Clinical Psychol Studies 2016; 6(22): 1-19. [In Persian]
25. Nasiri F, Ardalan M, Mirzakhani E. Relationship between Spiritual Intelligence and Communication Skills of Lorestan University Staffs. Organizational Culture Management 2015; 13(3): 667-89.
26. Shiasi m, Etebarian A, Zarrin abadi Z, Ahmadi M. The effect of spiritual intelligence on the productivity of employees at Isfahan University of Medical Sciences based on structural equation model. J Health Adm 2016; 19(63): 34-44. [In Persian]
27. Sotoodeh H, Shakerinia I, Kheyrati M, Dargahi S, Ghasemi Jobaneh R. Surveying the relationship between spiritual and moral intelligence and the psychological well-being of nurses. Iran J Med Ethics Hist Med 2016; 9(1): 63-73. [In Persian]
28. Gholamali Lavassani M, Afzali L, Davoodi M, Afkari shahrestan Z. Nurses' job burnout: the role of emotional intelligence, spiritual intelligence and hardiness. J Applied Psychol Res Quarterly 2016, 7(2): 1-15. [In Persian]
29. Tavan H, Tavan S, Ahmadi Z, Zandnia F. The relationship between intellectual intelligence and emotional intelligence and some demographic variables among students of the faculty of nursing and midwifery, Ilam University of Medical Sciences in 2014. Jorjani Biomed J 2015; 3(1): 127-34. [In Persian]
30. Pakniyat M, Javidi HA. Mediating role of citizenship behaviors for spiritual intelligent and organizational mental health. J Psychol Models Methods 2016; 7(23): 19-37. [In Persian]
31. Mazlom SR, Darban F, Vaghei S, Modarres GM, M KL, M S. The effect of Stress Inoculation Program (SIP) on nurses' Perceived stress in psychiatric ward. Evidence Based Care J 2012; 2(1): 35-44. doi: 10.22038/EBCJ.2012.388.
32. Pourafzal F, Seyedfatemi N, Inanloo M, Haghani H. Relationship between perceived stress with resilience among undergraduate nursing students. Hayat 2013; 19(1): 41-52. [In Persian]
33. Behroozi N, Shahni Yeilagh M, Pour Seyed S. Relationship between Perfectionism, Perceived Stress and Social Support with Academic Burnout. J Management System 2013; 5(20): 83-102. [In Persian]
34. Hazavehei MM, Hosseini Z, Moeini B, Moghimbeigi A, Hamidi Y. Assessing stress level and stress management among Hamadan hospital nurses based on PRECEDE model. Horizon Med Sci 2012; 18(2): 78-85. [In Persian]
35. Tuvesson H, Eklund M. Psychosocial work environment, stress factors and individual characteristics among nursing staff in psychiatric in-patient care. Int J Environ Res Public Health 2014; 11(1): 1161-75. [DOI] [PubMed]

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | The Journal of Qazvin University of Medical Sciences

Designed & Developed by : Yektaweb