دوره 21، شماره 6 - ( بهمن و اسفند 1396 )                   جلد 21 شماره 6 صفحات 73-64 | برگشت به فهرست نسخه ها

DOI: 10.29252/qums.21.6.73


XML English Abstract Print


چکیده:   (3228 مشاهده)

زمینه: گسترش و توسعه آگاهی و اطلاعات در زمینه بهداشت و سلامت و ارتقای سواد سلامت برای کتابداران که خود نقش مهمی در تحقق سواد سلامت در جامعه دارند، بسیار ضروری به­ نظر می ‏رسد.
هدف: مطالعه حاضر با هدف بررسی سواد سلامت و منابع کسب آن در میان کتابداران کتابخانه‏ های عمومی استان مازندران صورت گرفت.
مواد و روشها: مطالعه حاضر کاربردی و به روش پیمایشی توصیفی در سال 1396 صورت گرفت. جامعه آماری را 147 نفر از کتابداران شاغل در کتابخانه ‏های عمومی استان مازندران تشکیل دادند. برای گردآوری اطلاعات از پرسش ­نامه سواد سلامت عملکرد در بزرگسالان (TOFHLA) و برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از آزمونهای ناپارامتریک استفاده شد.
یافتهها: نتایج نشان داد که بخش قابل توجهی از کتابداران (125 نفر، %85) از سواد سلامت مطلوبی برخوردارند. رسانه ‏های صوتی و تصویری به همراه پزشکان از مهم­ ترین راه ­های کسب اطلاعات سلامت کتابداران بوده است. به­ علاوه، میان "سواد سلامت کتابداران" و "استفاده از رسانه ‏های دیداری- شنیداری"، "ارتباط با پزشکان"، "استفاده از اینترنت" و "شبکه‏ های مجازی" و نیز "شرکت در کلاس ‏های آموزشی مرتبط با بهداشت و سلامت" همبستگی مثبت (به ­ترتیب 0/41r= ، 0/37r= ، 0/29r= ، 0/22r= و 0/26r=) مشاهده شد.
نتیجهگیری: توجه به منابع کسب اطلاعات بهداشتی و مرتبط با سلامت، ارتقای سطح کیفی سواد سلامت را به ­دنبال خواهد داشت. برنامه ‏ر‏یزی و سیاست‏ گذاری‏ های مناسب کتابخانه‏ های عمومی کشور با همکاری وزارت بهداشت و در رأس آن دولت و هماهنگی سایر سازمان‏ های مربوط می ‏تواند اثرات مثبتی را برای سطح سواد سلامت کتابداران داشته باشد.

متن کامل [PDF 257 kb]   (636 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: کتابداری پزشکی

فهرست منابع
1. EsnaAshari F, Pirdehghan A, Rajabi F, Sayarifard A, Ghadirian L, Rostami N, et al . The study of health literacy of staff about risk factors of chronic diseases in 2014. J Hamadan Univ Med Sci 2015; 22(3): 248-54. [In Persian]
2. Izadirad H, Zareban I. The relationship of health literacy with health status, preventive behaviors and health services utilization in Baluchistan, Iran. J Edu Com Health 2016; 2(3): 43-50. [In Persian] [DOI]
3. Sahrayi M, Panahi R, Kazemi S, Rostami Z, Rezaei H, Jorvand R. The Study of Health Literacy of adults in Karaj. J Health Lite 2016; 1(4): 230-8.
4. Chen AM, Yehle KS, Albert NM, Ferraro KF, Mason HL, Murawski MM, Plake KS. Health literacy influences heart failure knowledge attainment but not self-efficacy for self-care or adherence to self-care over time. Nurs Res Pract. 2013; 24: 1-8. [DOI] [PubMed]
5. Ghanbari A, Rahmatpour P, Khalili M, Barari F. The association between health literacy and health status among the staff of Guilan University of Medical Sciences, Iran. J Health Syst Res 2016; 12(3): 381-7. [In Persian]
6. Tennant B, Stellefson M, Dodd V, Chaney B, Chaney D, Paige S, Alber J. eHealth literacy and Web 2.0 health information seeking behaviors among baby boomers and older adults. J Med Internet Res 2015; 17(3): e 70. [DOI] [PubMed]
7. Sharif Moghadam H. The role of reference librarian to improve condition of Health in society. Lib Info Sci 2007; 9(4): 165-80
8. Pournaghi R, Abazari Z. The survey study of information literacy between university librarians. J Health Adminstration 2008; 11(31): 55-62. [In Persian]
9. Ashrafi-Rizi H, Hodhodinezhad N, Shahrzadi L, Soleymani M. A study on the novel services of medical librarians in health information services: a narrative review. Health Info Manage 2017; 13(6): 438-44. [In Persian]
10. Parker R, Kreps GL. Library outreach: overcoming health literacy challenges. J Med Libr Assoc 2005 Oct; 93(4 Suppl): S81-5. [PubMed]
11. Raimondo PG, Harris RL, Nance M, Brown ED. Health literacy and consent forms: librarians support research on human subjects. J Med Libr Assoc 2014; 102(1): 5-8. [DOI] [PubMed]
12. Arndt TS. Health literacy: a natural role for librarians. Reference Services Review 2016; 44(2): 81-4. [DOI]
13. Riahi A, Hariri N, Nooshinfard F. Immigrants and information needs: health information needs of immigrants admitted to health care centers of medical sciences universities in Iran. J Health 2016; 7(4): 435-45. [In Persian]
14. Choi N. Relationship between health service use and health information technology use among older adults: analysis of the US national health interview survey. J Med Internet Res 2011; 13(2): e33. doi: 10. 2196/jmir.1753. [PubMed]
15. Gray NJ, Klein JD, Noyce PR, Sesselberg TS, Cantrill JA. Health information-seeking behaviour in adolescence: the place of the internet. Soc Sci Med 2005; 60(7): 1467-78. [DOI] [PubMed]
16. Cline RJ, Haynes KM. Consumer health information seeking on the Internet: the state of the art. Health Educ Res 2001; 16(6): 671-92. [DOI] [PubMed]
17. Riahi A, Hariri N, Nooshinfard F. Study of health Information needs and barriers to access among afghan and iraqi immigrants in Iran. J North Khorasan Univ Med Sci 2015; 7(3): 597-610. [In Persian] [DOI]
18. Brashers DE, Goldsmith DJ, Hsieh E. Information seeking and avoiding in health contexts. Hum Commun Res 2002; 28(2): 258-71. doi: 10.1111/j.1468-2958.2002.tb00 807.x.
19. Scanfeld D, Scanfeld V, Larson EL. Dissemination of health information through social networks: twitter and antibiotics. Am J Infect Control 2010; 38(3): 182-8. doi: 10. 1016/j.ajic.2009.11.004. [PubMed]
20. Ellis J, Mullan J, Worsley A, Pai N. The role of health literacy and social networks in arthritis patients' health information-seeking behavior: a qualitative study. Int J Family Med 2012; 10; 2012: 397039. doi: 10.1155/ 2012/397039. [PubMed]
21. Khodabakhshi-Koolaee A, Bahari M, Falsafinejad MR, Shahdadi H. The relationship of quality of life with health literacy in male patients with type II diabetes: a cross-sectional study in HARSIN city, 2015. J Diabetes Nurs 2016; 4(4): 10-20.
22. Meraji M, Rafat-Panah H, Mahmoodian S, Daeyan A. Assessment of university student health literacy toward Influenza. J Health Lit 2016; 1(3): 191-7. [In Persian]
23. Seyedoshohadaee M, Kaghanizade M, Nezami M, Hamedani B, Barasteh S. The relationship between health Literacy and general health in patients with type 2 diabetes. Iranian J Diabetes Metab 2016; 15(5): 312-319.
24. Nurss JR, Parker RM, Williams MV, Baker DW. TOFHLA: Test of functional health literacy in adults. Hartford MI: Peppercorn Books and Press Inc. USA: Snow Camp, NC; 2001. 9-19.
25. Amini M, Mostafavizade M. Survey on Health Literacy of Librarians in Tehran University and Tehran University of Medical Sciences. Depict Health 2017; 7(4): 37-45. [In Persian]
26. Rubenstein EL. Health information and health literacy: Public library practices, challenges and opportunities. Public Libr Quarterly 2016; 35(1): 49-71. [DOI]
27. Riahi A, Hariri N, Nooshinfard F. Health Information Needs of Immigrant Patients with Cancer in Iran. J Modern Med Inform Sci 2016; 2(1): 21-30. [In Persian]
28. Lambert SD, Loiselle CG. Health information seeking behavior. Qual Health Res 2007; 17(8): 1006-19. doi: 10.1177/ 1049732307305199. [PubMed]
29. Gollop CJ. Health information-seeking behavior and older African American women. Bull Med Libr Assoc 1997; 85(2): 141-6. [PubMed]
30. Fiksdal AS, Kumbamu A, Jadhav AS, Cocos C, Nelsen LA, Pathak J, et al. Evaluating the process of online health information searching: a qualitative approach to exploring consumer perspectives. J Med Internet Res 2014; 16(10): e224. doi: 10. 2196/jmir.3341. [PubMed]
31. Nasrollahzadeh S. Health information-seeking behavior of pregnant women: a grounded theory study. Human Info Intract 2015; 1(4): 270-81. [In Persian]