دوره 15، شماره 1 - ( بهار 1390 )                   جلد 15 شماره 1 صفحات 39-47 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و دانشجوی دکتری بهداشت باروری دانشگاه علوم پزشکی تهران ، Kazemi@nm.mui.ac.ir Email:
2- دانشگاه علوم پزشکی تهران
3- دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
چکیده:   (9939 مشاهده)
زمینه: توسعه فن آوری در جوامع پیشرفته سبک زندگی را به سمت بی تحرکی و افزایش بیماریهای غیر واگیر سوق داده است. شناخت عوامل مؤثر بر الگوی فعالیت فیزیکی در بین نوجوانان، برای تغییر الگوی فعالیت فیزیکی ارزشمند است. هدف: مطالعه به منظور تعیین ارتباط بین الگوی فعالیت فیزیکی نوجوانان دختر با الگوی فعالیت فیزیکی مادر و نگرش وی انجام شد. مواد و روشها: این مطالعه مقطعی در سال 1388 در شهر اصفهان بر روی 226 دختر نوجوان (11تا 18 ساله) انجام شد. نمونه گیری به روش خوشه ایی و ابزار گرد آوری داده ها، پرسشنامه بود. پرسش‌نامه شامل مشخصات جمعیتی، پرسش نامه طبقه بندی شده فعالیت فیزیکی اختصاصی نوجوانان و پرسشنامه الگوی فعالیت جسمی مادر و نگرش وی نسبت به فعالیت جسمانی بود که توسط نوجوان و مادر وی تکمیل می شد. داده ها با آزمون های آماری ضریب همبستگی پیرسون و مجذور کای تحلیل شدند. یافته ها: از 226 دختر نوجوان مورد مطالعه %50 حداقل 07/2 ساعت فعالیت بدنی متوسط تا شدید و %5/26 سبک زندگی بی تحرک داشتند. حدود %9/34 نوجوانان بیش از 30 دقیقه در روز تمرین بدنی انجام می دادند. ارتباط معنی دار آماری بین سبک فعالیت فیزیکی نوجوانان با سبک فعالیت فیزیکی و تمرین بدنی منظم مادر آنها دیده شد (05/0p<). همچنین ارتباط بین تمرین بدنی منظم نوجوان و تمرین بدنی مادر معنی دار بود (05/0p<). بین نگرش و سطح تحصیلات مادر با سطح فعالیت فیزیکی نوجوان ارتباط معنی دار وجود داشت (05/0p<)؛ اما بین سطح تحصیلات مادر و انجام تمرین بدنی منظم توسط وی ارتباط دیده نشد. نتیجه گیری: با توجه به میزان کم تحرک در بین نوجوانان دختر و ارتباط مستقیم آن با الگوی فعالیت فیزیکی، نگرش و سطح سواد مادر، پیشنهاد می‌شود قسمتی از آموزشها برای افزایش فعالیت فیزیکی نوجوانان بر روی مادران آنها متمرکز شود.
واژه‌های کلیدی: فعالیت فیزیکی، تمرین بدنی، نوجوان
متن کامل [PDF 191 kb]   (3837 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: بهداشت عمومی