دوره 22، شماره 5 - ( آذر و دی 1397 )                   جلد 22 شماره 5 صفحات 70-79 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Torkashvand J, Emamjomeh M M, Farzadkia M, Mahmodkhani R. Investigating the source separation rate of municipal solid waste and economical and social determinance in Iran (2017). J Qazvin Univ Med Sci. 2018; 22 (5) :70-79
URL: http://journal.qums.ac.ir/article-1-2663-fa.html
ترکاشوند جواد، امام جمعه محمد مهدی، فرزادکیا مهدی، محمودخانی روح الله. میزان تفکیک از مبدأ در مدیریت پسماند و مروری بر عوامل اقتصادی و اجتماعی مؤثر بر آن در چند شهر ایران (1396). مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین. 1397; 22 (5) :70-79

URL: http://journal.qums.ac.ir/article-1-2663-fa.html


1- گروه مهندسی بهداشت محیط مرکز تحقیقات تکنولوژی بهداشت محیط دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی ایران، تهران، ایران
2- گروه مهندسی بهداشت محیط دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی قزوین، قزوین، ایران
3- گروه مهندسی بهداشت محیط مرکز تحقیقات تکنولوژی بهداشت محیط دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی ایران، تهران، ایران ، mahdifarzadkia@gmail.com
4- دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران، تهران، ایران
چکیده:   (1588 مشاهده)
زمینه: مدیریت پسماند شهری به­عنوان یک مسئله جدی زیست محیطی در جوامع بشری مطرح است. جمع­آوری پسماند به­صورت تفکیک شده از مبدأ یک ضرورت برای مدیریت کارآمد پسماند است.
هدف: این مطالعه با هدف ارزیابی میزان تفکیک از مبدأ پسماند در چند شهر ایران و شناخت عوامل مؤثر بر میزان مشارکت در طرح­های تفکیک از مبدأ در مدیریت پسماند خانگی انجام شد.
مواد و روش ­ها: در این مطالعه توصیفی سال 1396 میزان تفکیک از مبدأ پسماند خانگی 12 شهر ایران با کسب اطلاعات از سازمان­ های متولی مورد ارزیابی قرار گرفت. همچنین عوامل اقتصادی و اجتماعی مؤثر بر میزان مشارکت مردم در طرح­های تفکیک از مبدأ با مرور مطالعه ­های گذشته بررسی شد. داده­ های بدست آمده با استفاده از نرم افزاز اکسل مورد آنالیز آماری قرار گرفت.
یافته ­ها: در شهرهای اصفهان، شیراز و سمنان با وجود پوشش ۹۰ درصدی طرح ­های آموزشی، میزان تفکیک از مبدأ پسماند شهری کم ­تر از 4۰ درصد گزارش شد و به­ طور میانگین این عدد برای تمام شهرهای مورد بررسی 13/46 درصد بود. میزان پسماند خشک ارزشمند قابل تفکیک در مجموع شهرهای مورد بررسی ۷۰۵ هزار تُن در سال برآورد شد که ۶۱۰ هزار تُن از آن به­ صورت مخلوط با پسماند شهری جمع­ آوری می­ شود. عوامل فرهنگی و اجتماعی مانند؛ آگاهی و آموزش، اعتماد اجتماعی، مسایل اقتصادی و تداوم طرح­ های تفکیک از مبدأ بر میزان مشارکت مردم در این طرح ­ها مؤثر شناخته شد.
نتیجه­ گیری: دستیابی به نرخ تفکیک از مبدأ بالاتر در پسماندهای شهری، نیازمند در نظر گرفتن تمام عوامل مؤثر بر آن در برنامه ­ریزی و سیاست­ گذاری مدیریت پسماند است.
متن کامل [PDF 158 kb]   (1059 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: مهندسی بهداشت محیط

فهرست منابع
1. Ebrahimi A, Ehrampoush MH, Hashemi H, Dehvari M. Predicting municipal solid waste generation through time series method (ARMA technique) and system dynamics modeling (Vensim software). Iran J Health Environ 2016; 9(1): 57-68. [In Persian]
2. Safari alamuti P, Shams A. Factors affecting the household waste prevention behavior of rural households in Qazvin county of Iran. Village and Development 2015; 18(1): 45-70. [In Persian]
3. Karimi J, Sadeghi M, Fadaie E, Mehdinejad MH. The effect of intervention through both face to face training and educational pamphlets on separation and recycling of solid waste in the Kalaleh City. Iran J Health Environ 2015; 8(3): 275-84. [In Persian]
4. Fahiminia M, Farzadkia M, Nazari S, Jang SA, Matboo SA, Ibrahimi A, et al. Evaluation of the status of citizen participation in municipal waste source separation plan and offering corrective strategies. J Qom Univ Med Sci 2013; 7(5): 66-72. [In Persian]
5. Nazari A, Farzadkia M, Rastegar A, Ahmadi E. The 20 years view study_of dry waste recycling in Qom and it,s economic benefits. J Sabzevar Univ Med Sci 2014; 20(4): 530-8. [In Persian]
6. Rakhshani NHR, Safari K. Strategic planning management of solid waste in Zahedan city using SWOT method. J Environ Sci Technol 2016; 18(3): 149-64. [In Persian]
7. Abdoli M, Mehrdadi N, Razazadeh M. Coastal solid waste management in Mazandaran province. J Environmental Studies 2015; 40(4): 861-73. doi: 10.22059/JES.2014.5300 3. [In Persian]
8. Hedayati aghmashhadi A, Jafary H, Karami Sh, Golalizadeh S, Zahedi S. Economic valuation of recyclable metals of electronic wastes Case study: 6th district of Tehran. J Environmental Studies 2015; 40(4): 999-1009. [In Persian]
9. Ghanbari Q, Arshi S, Kamri M, Soroush-Zadeh M. Strategic factors of household solid waste segregation at source program, awareness and participation of citizens of the 3 municipality district of Tehran. Community Health 2015; 2(3): 149-56. [In Persian]
10. Abareshi A, Koochi S, Yaghoobi Far MA, Allahabadi A, Safari E, Zabihi M. A survey on patrons' awareness on domestic waste segregation in sabzevar health center 2014. Beyhagh 2016; 21(38): 28-36. [In Persian]
11. Khajeshahkohi A, Khoshfar Gh, Neghari A. Evaluation of citizen participation scale in household waste management, (Case study: City of Mashhad). Geography Territorial Spatial Arrange 2015; 5(15): 215-32. doi: 10.22111/GAIJ.201 5.2080. [In Persian]
12. Hassanvand M, Nabizadeh R, Heidari M. Municipal solid waste analysis in Iran. Iran J Health Environ 2008; 1(1): 9-18. [In Persian]
13. Haghighatian M, Gholipour K, Hashemianfar SA. A survey of the dimensions effect of social capital on municipal waste recycling in Shiraz. J Regional Planning 2016; 6(22): 83-96. [In Persian]
14. Afzali R, Hamzepour R, Karimi S, Pourahmad A. Investigate of extant laws and the performance agencies charge of the optimal management of urban wastes (case study: Tehran Metropolis). J Regional Planning 2017; 6(24): 101-14. [In Persian]
15. Hatami AM, Memarian fard M, Sabour MR. Evaluation of waste source separation in 22 districts of Tehran using GIS. J Geomatics Sci Technol 2017; 6(3): 63-74. [In Persian]
16. Malakootian M, Yaghmaean K. Evaluation of the knowledge, attitude and practice of residents of the city of Kerman to the municipal solid wastes management. J Public Health Institute Public Health Res 2004; 2(4):27-38. [In Persian]
17. Shams Khorramabadi GA, Porzaman HR. People involved in the management of municipal solid waste in 2005, in Khorramabad. J Lorestan Univ Med Sci 2006; 8(4): 23-8. [In Persian]
18. Norouzian Baghani A, Dehghani S, Farzadkia M, Delikhoon M, Emamjomeh MM. Comparative study of municipal solid waste generation and composition in Shiraz city (2014). J Qazvin Univ Med Sci 2017; 21(2): 57-65. [In Persian]
19. Mehdinejad MH, Rajaei G, Aryaie M, Ahmadi M, Saeedinia RM. Awareness and performance of people of the cities of Gorgan, Gonbad, and Aliabad Katool (Iran) regarding management of municipal solid waste materials. J Mazandaran Univ Med Sci 2013; 23(106): 148-53. [In Persian]
20. Ghahremani M, Mohebi M, Najafi H, editors. Knowledge of cooperation of the people in the recycling of household waste in Shiraz. 12th National Conference on Environmental Health 2009; Tehran. Iran
21. Keramatinezhad H, Mazaheri M. Assessing factors influencing the effectiveness of face to face training of Tehran citizens' behavior regarding urban waste management issues (Case study of 18th zone of Tehran City). Urban Manage Studies 2013; 5(14): 49-64. [In Persian]
22. Bortoleto AP, Kurisu KH, Hanaki K. Model development for household waste prevention behavior. Waste Manage 2012; 32(12): 2195-207. [DOI] [PubMed]
23. Lee S, Paik HS. Korean household waste management and recycling behavior. Build Environ 2011; 46(5): 1159-66. [DOI]
24. Swami V, Chamorro-Premuzic T, Snelgar R, Furnham A. Personality, individual differences, and demographic antecedents of self-reported household waste management behaviours. J Environ Psychol 2011; 31(1): 21-6. [DOI]
25. Grafton RQ, Knowles S. Social capital and national environmental performance. Australian National University, Economics and Environment Network Working Paper, EEN0206, Available at: http://een.anu.edu. au/. Updated in: 2003.
26. Nasrolahi Z, Eslami R. The study of the relationship between social capital and sustainable development in Iran (using Robert Foa model). J Economic Growth Dev Res 2014; 4(13): 61-78. [In Persian]
27. Salehi S, Emamgholi L. Effect of social capital on environmental behavior case study: Kurdistan province. Iranian Sociological Association 2013; 13(4): 90-115. [In Persian]
28. Aghili SM, Khoushfar Gh, Salehi S. Social capital and environmental responsible behaviors in the North of Iran (case study: Gilan, Mazandaran and Golestan provinces). J Agric Sci Natur Resour 2009; 16(1): 236-50. [In Persian]
29. Kheyri Sh, Azad armaki A. Identify the factors affecting the adoption of waste management by the citizens of Tehran. Urban Manage Studies 2014; 6(17): 67-79. [In Persian]
30. Farzadkia M, Ansari A, Emamjomeh MM. Review of hospital waste management in one of the highly specialized hospitals. J Qazvin Univ Med Sci 2013; 16(4): 106-9. [In Persian]

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2020 All Rights Reserved | The Journal of Qazvin University of Medical Sciences

Designed & Developed by : Yektaweb