دوره 21، شماره 6 - ( بهمن و اسفند 1396 )                   جلد 21 شماره 6 صفحات 13-4 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Nazemi S, Shamsizadeh A, Haidari-Oranji N, Soleimani N, Azhdari Zarmehri H. The effect of microinjection of dimethyl sulfoxide into the rostral ventromedial medulla on swim stress-induced analgesia . J Qazvin Univ Med Sci. 2018; 21 (6) :13-4
URL: http://journal.qums.ac.ir/article-1-2105-fa.html
ناظمی صمد، شمسی زاده علی، حیدری اورنجقی نیما، سلیمانی ندا، اژدری زرمهری حسن. اثر تزریق دی‌متیل سولفوکساید به بخش سری شکمی- میانی بصل النخاع بر بی‌دردی ناشی از تنش شنا . مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین. 1396; 21 (6) :13-4

URL: http://journal.qums.ac.ir/article-1-2105-fa.html


1- ، azhdariz@yahoo.com
چکیده:   (3327 مشاهده)

زمینه: دی‌متیل‌ سولفوکساید بهعنوان حامل بسیاری از ترکیبات در مطالعات درد استفاده می‌شود. بخش سری شکمی- میانی بصل‌النخاع نقش مهمی در تعدیل درد و به ­خصوص بروز بیدردی ناشی از تنش ایفا میکند.
هدف: در این مطالعه اثر تزریق دی‌متیل‌ سولفوکساید به بخش سری شکمی- میانی بصل‌النخاع بر بیدردی ناشی از تنش شنا در آزمون فرمالین در رت­ های نر مورد بررسی قرار گرفت.
مواد و روش‌ها:  
در این مطالعه تجربی، 27 سر رت نر (3±200 گرم) به طور تصادفی در گرو های شاهد، تنش و تنش + دی متیل سولفوکساید قرار گرفتند (9 سر رت در هر گروه).  بهمنظور القای تنش شنای اجباری، حیوانات به مدت 3 دقیقه در مخزن آب (1±20 درجه سانتی­ گراد) قرار گرفتند. با انجام جراحی استریوتاکسی، ریز تزریق دی‌متیل‌ سولفوکساید (0/5 میکرولیتر 100 درصد) به‌ بخش سری شکمی- میانی بصل‌النخاع انجام شد. ارزیابی شدت درد با استفاده از تزریق فرمالین 2 درصد به پشت پنجه پا انجام ‌گرفت.
یافته‌ها: در گروه تنش؛ درد در فاز اول (0/001P<)، مرحله اینترفاز (0/05P<) و فاز 2 (0/001P<) آزمون فرمالین در مقایسه با گروه شاهد کاهش معنیداری نشان‌داد. همچنین در گروهی که دی‌متیل ‌سولفوکساید دریافت کرده بود، این رفتارها در مقایسه با گروه شاهد (0/001P<) و گروه تنش (0/05P<) به ­طور قابل ملاحظه‌ای کاهش نشان داد.
نتیجه­ گیری: همچنین تزریق دی‌متیل ‌سولفوکساید به ناحیه پشتی شکمی- میانی بصل‌النخاع اثر بی‌دردی ناشی از تنش شنای اجباری را تقویت می‌کند. با توجه به اثرات ضد‌دردی دی‌متیل ‌سولفوکساید و همچنین توانایی آن در تقویت بی‌دردی ناشی از تنش در مطالعات مربوط به درد باید با احتیاط بیش ­تری به­ عنوان حلال استفاده شود.

متن کامل [PDF 581 kb]   (872 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: فیزیولوژی

فهرست منابع
1. Butler RK, Finn DP. Stress-induced analgesia. Prog Neurobiol 2009; 88(3): 184-202. [DOI] [PubMed]
2. Johnson AC, Greenwood-Van Meerveld B. Stress-induced pain: a target for the development of novel therapeutics. J Pharmacol Exp Ther 2014; 351(2): 327-35. [DOI] [PubMed]
3. Rajaei F, Erami E, Azhdari-Zarmehri H. Effect of exposure to chronic heterogeneous sequential stress during prenatal on formalin-induced nociceptive behaviour in adult offspring in rats. J Isfahan Med Sch 2013; 31(256): 1640-8.
4. Ghasemi E, Erami E, Elahdadi Salmani M, Azhdari zarmehri H. Chronic heterogeneous sequential stress increases formalin-induced nociceptive. Physiol Pharmacol 2013; 16(4): 371-9. [In Persian]
5. Parikh D, Hamid A, Friedman TC, Nguyen K, Tseng A, Marquez P, et al. Stress-induced analgesia and endogenous opioid peptides: the importance of stress duration. Eur J Pharmacol 2011; 650(2-3): 563-7. [DOI] [PubMed]
6. Ezzatpanah S, Babapour V, Sadeghi B, Haghparast A. Chemical stimulation of the lateral hypothalamus by carbachol attenuated the formalin-induced pain behaviors in rats. Pharmacol Biochem Behav 2015; 129: 105-10. [DOI] [PubMed]
7. McGaraughty S, Farr DA, Heinricher MM. Lesions of the periaqueductal gray disrupt input to the rostral ventromedial medulla following microinjections of morphine into the medial or basolateral nuclei of the amygdala. Brain Res 2004; 1009(1-2): 223-7. [DOI] [PubMed]
8. Soliemani N, Moslem A, Shamsizadeh A, Azhdari-Zarmehri H. Administration of orexin receptor 1 antagonist into the rostral ventromedial medulla increased swim stress-induced antinociception in rat. Iran J Basic Med Sci 2016; 19(5): 542-9. [PubMed]
9. Shamsizadeh A, Soliemani N, Mohammad-Zadeh M, Azhdari-Zarmehri H. Permanent lesion in rostral ventromedial medulla potentiates swim stress-induced analgesia in formalin test. Iran J Basic Med Sci 2014; 17(3): 209-15. [PubMed]
10. Haidari-Oranji N, Soleimani N, Sofiabadi M. Effects of lidocaine injections into the rostral ventromedial medulla on nociceptive behviours in hot-plate and formalin tests in rats. Koomesh 2013; 14(4): 490-6. [In Persian]
11. Azhdari-Zarmehri H, Semnanian S, Fathollahi Y, Pakdel FG. Tail flick modification of orexin-a induced changes of electrophysiological parameters in the rostral ventromedial medulla. Cell J 2014; 16(2): 131-40. [PubMed]
12. Jennings EM, Okine BN, Olango WM, Roche M, Finn DP. Repeated forced swim stress differentially affects formalin-evoked nociceptive behaviour and the endocannabinoid system in stress normo-responsive and stress hyper-responsive rat strains. Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry 2016; 64: 181-9. doi: 10.1016/ j.pnpbp.2015.05.008. [PubMed]
13. Fossum EN, Lisowski MJ, Macey TA, Ingram SL, Morgan MM. Microinjection of the vehicle dimethyl sulfoxide (DMSO) into the periaqueductal gray modulates morphine antinociception. Brain Res 2008; 1204: 53-8. [DOI] [PubMed]
14. Santos NC, Figueira-Coelho J, Martins-Silva J, Saldanha C. Multidisciplinary utilization of dimethyl sulfoxide: pharmacological, cellular, and molecular aspects. Biochem Pharmacol 2003; 65(7): 1035-41. [DOI] [PubMed]
15. Colucci M, Maione F, Bonito MC, Piscopo A, Di Giannuario A, Pieretti S. New insights of dimethyl sulphoxide effects (DMSO) on experimental in vivo models of nociception and inflammation. Pharmacol Res 2008; 57(6): 419-25. [PubMed]
16. Rosenstein ED. Topical agents in the treatment of rheumatic disorders. Rheum Dis Clin North Am 1999; 25(4): 899-918. [DOI] [PubMed]
17. Azhdari Zarmehri H, Semnanian S, Fathollahi Y, Erami E, Khakpay R, Azizi H, et al. Intra-periaqueductal gray matter microinjection of orexin-A decreases formalin-induced nociceptive behaviors in adult male rats. J Pain 2011; 12(2): 280-7. [DOI] [PubMed]
18. Azhdari Zarmehri H, Semnanian S, Fathollahi Y. Comparing the analgesic effects of periaqueductal gray matter injection of orexin A and morphine on formalin-induced nociceptive behaviors. Physiol Pharmacol 2008; 12(3): 188-93. [In Persian]
19. Heidari-Oranjaghi N, Azhdari-Zarmehri H, Erami E, Haghparast A. Antagonism of orexin-1 receptors attenuates swim-and restraint stress-induced antinociceptive behaviors in formalin test. Pharmacol Biochem Behav 2012; 103(2): 299-307. [DOI] [PubMed]
20. Coderre TJ, Abbott FV, Sawynok J. Formalin test. In Gebhart, G.F., Schmidt, Robert F. (Eds.) Encyclopedia of Pain. Springer Berlin Heidelberg; 2013.1303-08. [DOI]
21. Sofiabad M, Heidari N, Ghasemi E, Esmaeili MH, Haghdoost-Yazdi H, Erami E, et al. Assesment of orexin receptor 1 in stress attenuated nociceptive behaviours in formalin test. Physiol Pharmacol 2011; 15(3): 395-402. [In Persian]
22. Valentino RJ, Van Bockstaele E. Endogenous opioids: the downside of opposing stress. Neurobiol Stress 2015; 1: 23-32. [DOI] [PubMed]
23. Guevara C, Fernandez AC, Cardenas R, Suarez-Roca H. Reduction of spinal PGE2 concentrations prevents swim stress-induced thermal hyperalgesia. Neurosci Lett 2015; 591: 110-4. [DOI] [PubMed]
24. Holden JE, Naleway E. Microinjection of carbachol in the lateral hypothalamus produces opposing actions on nociception mediated by α 1-and α 2-adrenoceptors. Brain Res 2001; 911(1): 27-36. [DOI] [PubMed]
25. Heinricher M, McGaraughty S, Tortorici V. Circuitry underlying antiopioid actions of cholecystokinin within the rostral ventromedial medulla. J Neurophysiol 2001; 85(1): 280-6. [DOI] [PubMed]
26. Azhdari-Zarmehri H, Semnanian S, Fathollahi Y. Orexin-A microinjection into the rostral ventromedial medulla causes antinociception on formalin test. Pharmacol Biochem Behav 2014; 122: 286-90. [DOI] [PubMed]
27. Barragan-Iglesias P, Mendoza-Garces L, Pineda-Farias JB, Solano-Olivares V, Rodriguez-Silverio J, Flores-Murrieta FJ, et al. Participation of peripheral P2Y1, P2Y6 and P2Y11 receptors in formalin-induced inflammatory pain in rats. Pharmacol Biochem Behav 2015; 128: 23-32. [DOI] [PubMed]
28. Haghparast A, Naderi N, Khani A, Lashgari R, Motamedi F. Formalin-induced differential activation of nucleus cuneiformis neurons in the rat: an electrophysiological study. J Pain. 2010; 11(1): 32-43. [DOI] [PubMed]
29. Yamato K, Kataoka T, Nishiyama Y, Taguchi T, Yamaoka K. Antinociceptive effects of radon inhalation on formalin-induced inflammatory pain in mice. Inflammation 2013; 36(2): 355-63. doi: 10. 1007/s10753-012-9554-2. [PubMed]
30. Orru A, Casu MA, Tambaro S, Marchese G, Casu G, Ruiu S. Withania somnifera (L.) Dunal root extract alleviates formalin-induced nociception in mice: involvement of the opioidergic system. Behav Pharmacol 2016; 27(1): 57-68. doi: 10.1097/FBP. 0000000000000195. [PubMed]
31. Azhdari-Zarmehri H, Mohammad-Zadeh M, Feridoni M, Nazeri M. Termination of nociceptive bahaviour at the end of phase 2 of formalin test is attributable to endogenous inhibitory mechanisms, but not by opioid receptors activation. Basic Clin Neuro sci 2014; 5(1): 48-54. [PubMed]
32. Fischer M, Carli G, Raboisson P, Reeh P. The interphase of the formalin test. Pain 2014; 155(3): 511-21. doi: 10.1016/j.pain. 2013.11.015. [PubMed]
33. Potes CS, Neto FL, Castro-Lopes JM. Inhibition of pain behavior by GABA(B) receptors in the thalamic ventrobasal complex: effect on normal rats subjected to the formalin test of nociception. Brain Res 2006; 1115(1): 37-47. [DOI] [PubMed]
34. Hough LB, Nalwalk JW, Yang W, Ding X. Significance of neuronal cytochrome P450 activity in opioid-mediated stress-induced analgesia. Brain Res 2014; 1578: 30-7. [DOI] [PubMed]

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2020 All Rights Reserved | The Journal of Qazvin University of Medical Sciences

Designed & Developed by : Yektaweb